GETİRCEM KURYE ve KURYEŞİRKETİ  SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

a)Güngör Pekdemir isimli 34087534318 Vergi Kimlik NumaralıŞahıs Firması

Akşemsettin mahallesi,Petrol Yolu Caddesi,Gürün Sokak,No:35Kat:3 Sultanbeyli İSTANBUL

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)Kuryenin bağlı olduğu veya kurye şirketinin kendisinin adı:

   İl/İlçe/Semt             :

   Kep Adresi               :

   MersisNumarası    :

   Vergi Numarası       :

 

2.TANIMLAR;

İş bu sözleşme metni dahilinde;

a)Güngör Pekdemir34087534318 Vergi numaralı şahıs firması kısaca ‘GETİRCEM

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….kısacaKURYE

c)Güngör Pekdemir 34087534318 Vergi Numaralı şahıs firmasıve……………………………………………………….   ………………………………….……..……………………………………….. ayrı ayrı‘TARAF’ birlikte kısaca ‘TARAFLAR’

d)GETİRCEM KURYEve KURYE ŞİRKETİ  SÖZLEŞMESİ  kısaca ‘SÖZLEŞME’

e)GETİRCEM’in  www.getircem.com üzerinden veya mobiltelefon uygulamaları,akıllı tv sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzeresair enteraktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilenişletme/ürün listesi görüntüleme,iş alma,kurye çağırma  gibi hizmetler sunan uygulamalara kısaca GETİRCEM SİSTEMİ

f)GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlısipariş veren üyelere KULLANICI

g)GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlı KULLANICI’lara hizmet veren üye işyerlerineÜYE İŞYERİ

h)KURYE’nin bağlı olduğu resmiişletmelere ve kooperatiflere KURYEŞİRKETİ

 

İ)KURYE ŞİRKETİ işletmelerinin tamamına KURYE ŞİRKETLERİ

k)ÜYE İŞYERİ’nin,GETİRCEM SİSTEMİüzerinden ,istemesi halinde ,GETİRCEM SİSTEMİ’nde kayıtlı KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ’nden ürününü taşıması ve/veya adına ödeme alması için yetki verdiğihizmete KURYE HİZMETİ.

 

j)GETİRCEM SİSTEMİ üzerindenKULLANICI’nın vereceği ürün siparişinin GETİRCEM tarafından ÜYE İŞYERİ’neiletilmesi ve bu siparişin ÜYE İŞYERİ tarafından siparişi veren kullanıcıya (ÜYEİŞYERİ’nin ister kendi imkanları ile isterse KURYE HİZMETİ’yle ulaştırmasıişlemleri kısaca SİSTEM

k) KULLANICI’nın GETİRCEM SİSTEMİüzerinden vereceği ürün veya hizmet siparişleri ücretinin GETİRCEM SİSTEMİNDEkayıtlı KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’nin ÜYE İŞYERİ temsilcisi sıfatıyla işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullar altında nakit,kredi kartı,bankakartı,bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödemeyöntemleri ile KULLANICI’dan tahsil edilip fatura düzenleme tarihinden sonraÜYE İŞYERİ’nin güncel borç bakiyesinden bahsup edilerek KURYE ŞİRKETİtarafından ÜYE İŞYERİ’nin banka hesabına transfer edildiği yöntem kısaca KURYEŞİRKETİNİN ALDIĞI ÖDEME olarak anılacaktır.

l)ÜYE İŞYERİ ile KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ arasındaki iletişimin sağlandığı mobil uygulama KURYE UYGULAMASI

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu;GETİRCEMSİSTEMİ’nin ve SİSTEM’in işleyişi ile ilgili koşulların ve bu kapsamdaTARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesiyle. Sözleşmenintatbik ve tefsirinden doğabilecek çözüm yollarının gösterilmesidir.

4.GETİRCEM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

4.1. GETİRCEM ,KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ’ne kurye bilgilerinin ÜYE İŞYERİ’ne kendisine iş verebileceğişekilde ve işbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde GETİRCEM SİSTEMİ’nde yeralmasını ve işletmelerden iş alabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

4.2. GETİRCEM, GETİRCEMSİSTEMİNDE, ÜYE İŞYERİ’nin KURYE HİZMETİ talep etmesi halinde, GETİRCEM SİSTEMİ’ndekionline KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’ne ÜYE İŞYERİ’nin talebini iletmekleyükümlüdür.

4.3. GETİRCEM  burada KURYE ile ÜYE İŞYERİ arasında aracıkonumundadır.GETİRCEM,GETİRCEM SİSTEMİ’ni kullanarak ÜYE İŞYERİ ile KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ’ni bir araya getiren,ÜYE İŞYERİ’nin talebi üzerine ürünteslimat hizmeti isteklerini arama,alma ve yerine getirmesi amacıyla KURYEUYGULAMASI üzerinden KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİNE iletenkonumundadır.GetirCEM işvren olmadığını kayıtlı ÜYE İŞYERLERİ ile imzaladığısözleşme ile ve KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ ile imzaladığı işbu SÖZLEŞME ile garanti altına almaktadır.GETİRCEM’inGETİRCEM SİSTEMİ’yle verdiği hizmet ÜYE İŞYERİ ile KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ’nin iletişimini sağlamaktan öteye geçmemektedir.

4.4.GETİRCEM,GETİRCEM SİSTEMİ’ninkullanılmasından  oluşacak data veverilerin fikri mülkiyet hakkına sahiptir.GETİRCEM, söz konusu bilgilerikullanarak,KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’nin gizli bilgilerini açıklamadanrapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri raporlarda kullanabilir; ayrıca vebu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları veya üçüncü kişilerle bedellibedelsiz paylaşabilir.Anılan işlemler,Madde 8(Gizlilik) hükümlerine aykırılıkteşkil edemez.

4.5. GETİRCEM,KURYE HİZMETİ’neyönelik bir aracı hizmet sağlayıcıdır.KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ arasında işçi–işveren,acenta,temsilci,ortaklık söz konusu olmayıp iş bu SÖZLEŞME dışındasair hiçbir surette başka ticari bir ilişki söz konusu değildir.KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETLERİ bağımsız bir KURYE olarak GETİRCEM’e bağlı çalışmaksızın iş busözleşme kapsamında ÜYE İŞYERİ için hizmet verecektir.

4.6.GETİRCEM,KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ’nin isim, logo,marka bilgilerini  ve telefon numarasını reklam amaçlı veKULLANICI ve/veya ÜYE İŞYERİ ile iletişimi kolaylaştırmak için kullanabilir.

4.7. GETİRCEM,ÜYE İŞYERİ ileKURYE arasındaki taşıma hizmeti ilişkisine taraf değildir.Bu kapsamdaGETİRCEM’in KURYE HİZMETİ  kapsamındahiçbir şekilde sorumluluğu ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmamakta olup,KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ bu hususu peşinen kabul ve beyan eder.

4.8. KURYE ŞİRKETİNİN ALDIĞIÖDEME işleminde bir eksiklik veya sorun olması durumunda,ödemelerin ertesi gün 12.00saatine kadar ÜYE İŞYERİ’nin banka hesaplarına yatırılmaması durumunda ÜYEİŞYERİ’nin talebi ile GETİRCEM,KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nin tümkullanıcılarını ve şifrelerini sistemde geçersiz hale getirme hakkına sahiptir.

5.KURYE VE/VEYA KURYE ŞİRKETİHAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1.KURYE,GETİRCEM SİSTEMİ’ndenkendisine iletilen ÜYE İŞYERİ’nin KURYE HİZMETİ talebini kabul etme yadareddetme hakkına sahiptir.Başlangıçta kabul ettiği görevi iptal etmek istemesihalinde GETİRCEM’e digital platformlardan haber vermesi gerektiğini beyan vekabul eder.

5.2.KURYE tarafından işbusözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlaliniteliğinde olması halinde veya KURYE ve/veya KURYE ŞİKETİ’nin GETİRCEM’initibarını,hizmet kalitesini,KULLANICI ile olan güven ilişkisini sarsacak,zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda GETİRCEM kendi takdirine bağlıolarak KURYE’nin ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nin kendisine tanımlanan şifreninkullanımını engelleyebilir , sistemde görev dışı pozisyona getirebilir.Budurumda GETİRCEM’in fesih hakkıda saklıdır.

5.3.KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ, KURYEŞİRKETİNİN ALDIĞI ÖDEME işlemi gerçekleşmesi durumunda buradaki ticari durumKURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ ve ÜYE İŞYERİ arasında olduğunu, GETİRCEM’in bu işve işlemlerden doğabilecek herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,tümsorumluluğun KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ kendisinde olduğunu kabul ve beyaneder.

5.4 ÜYE İŞYERİ ile KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ arasındaki taşıma ilişkisi yalnızca KURYE UYGULAMASI ilesağlanmaktadır.KURYE’nin ÜYE İŞYERİNE KURYE UYGULAMASI olmaksızın çalışmayıteklif etmesi gibi durumlarda ilgili KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ ile olanhizmet ilişkisi fesh edilecektir.Bu durumlarda GETİRCEM’in doğacak zararlarınıtazmin hakkıda saklıdır.

5.5. ÜYE İŞYERİ,GETİRCEM SİSTEMİüzerinden kullanacağı KURYE HİZMETLERİ için sistemden anlaşmalı KURYE ve KURYE ŞİRKETLERİ’nikullanabilir. KURYE ŞİRKETİNİN ALDIĞI ÖDEME ile tahsil edilen ödemelerdeGETİRCEM hiçbir sorumluluk kabul etmez tüm sorumluluk KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ’nindir.ÜYE İŞYERİ,KURYE HİZMETİ’ni kullanılması durumunda GETİRCEM SİSTEMİburada KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ ile ÜYE İŞYERİ’nin buluşturan birplatform olmaktan öteye geçmez ve hiçbir sorumluluğu kabul etmez,tüm sorumlulukKURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nindir. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ, ÜYE İŞYERİ’ninKURYE HİZMETİ kullanması durumunda oluşabilecek hata ve eksiklerinsorumluluğunun KURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE ile ÜYE İŞYERİ’ne ait olduğunu kabulve taahhüt eder. İŞYERİ,KURYE HİZMETİ almak istediğinde almak istediği bölgeyi kendisiseçer ve istediği KURYE’ye iş verebilir.Kısaca GETİRCEM,ÜYE İŞYERİ adına ödemetahsit etmez .ÜYE İŞYERİ KURYE HİZMETİ kullanmak istemesi halinde çağıracağıKURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE,GETİRCEM’in personeli değildir.KURYE ŞİRKETİve/veya KURYE’nin ÜYE İŞYERİ adına tahsilat yapması tamamen ÜYE İŞYERİ ileKURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE arasındadır.GETİRCEM burada yalnızca ÜYE İŞYERİ ileKURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ ile iletişim sağladığı bir hizmet sağlayıcıdır.

5.6. KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ’ne sipariş veren KULLANICI’ya ulaştıracağı ürünlerin kırmadan vedökmeden ulaştıracağını   taahhüt eder. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİürünün teslim aldığı gibi olmamasından dolayı sipariş veren KULLANICI’nınve/veya GETİRCEM’in uğrayacağı zararları derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7.KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,KURYE HİZMETİ verdiği süre dahilinde GETİRCEM’in reklamını yapmayı, rakipfirmaların reklamını GETİRCEM’den gelen KURYE HİZMETİ işlerini yaparkenyapmamayı ve GETİRCEM’i karalayıcı, küçük duruma düşürücü hal ve hareketleriniçine girmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.Aksinin oluşması durumundaGETİRCEM işbu SÖZLEŞMEYİ derhal feshetme hakkına sahiptir.

5.8. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEM SİSTEMİN’de KULLANICIYA ve/veya ÜYE İŞYERİ’ne daha iyi hizmetverebilmek için anlık olarak coğrafi konum bilgisini ve telefon numarasınıKURYE UYGULAMASI ile alıp, işlenip KULLANICI ve/veya ÜYE İŞYERİ ilepaylaşılabileceğini,kullanabileceğini kabul eder.

5.9. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEMüzerinden alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin sipariş verilmesini veya buürünlere ilişkin reklam yayınlamayacağını  kabul ve taahhüt eder.KULLANICI tarafından siparişve/veya ürün kısımlarında yazan açıklamalar kısmına satılması yasak ürünler veyukarıda ismi geçen alkollü ve tütün mamullerinin teminini sağlamayacak veKULLANICI’ya bu talepleri kati surette karşılanmayacağını belirtecektir. KURYEve/veya KURYE ŞİRKETLERİ, bu hükme aykırı teşkil edecek bir sipariş teslimettiğinde GETİRCEM’in bu sebeple maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağınıve GETİRCEM’in söz konusu zararlarını derhal tazmin ile yükümlü olduğunubeyan,kabul ve taahhüt eder.

5.10 KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ,GETİRCEM SİSTEMİ’ne fotoğrafı,açıklaması gibi GETİRCEM SİSTEMİ’nde KULLANICI tarafından görüntülenebilecek hertürlü içeriğin toplum kurallarına aykırılık içermemesi gerekmektedir.Aksidurumda sözleşmenin ihlali sayılır.Bu durumda GETİRCEM KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ sayfasını derhal kullanıma kapatma ve sözleşmeyi derhal tek taraflıiptal etme hakkına sahip olduğunu KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ kabul vetaahhüt eder.

5.11 KULLANICI bilgileri,GETİRCEM tarafından KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ ile sipariş iletimi için paylaşılmaktadır.Bu bilgi paylaşımı ile siparişin adrese sorunsuz teslimi amaçlanmaktadır. Bubilgi ve bilgiler KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ tarafından reklam, pazarlama,kişisel, vb herhangi bir durum veya amaç için kullanılamaz, satılamaz, devredilemez.Bumaddenin ihlali madde 8 (Gizlilik) ilkelerine aykırılık teşkil eder.

5.12. KURYE, GETİRCEM SİSTEMİüzerinden aldığı siparişlerle ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı , MaliyeBakanlığı ile yürürlükteki sair mevzuat gereği temin etmesi gereken her türlüizin, onay, kontrol belgesi ve ruhsata bulundurmakla yükümlü olduğunu, aksitakdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzatkendisine ait olduğunu, GETİRCEM'in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veyauğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüteder.

5.13. KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ, GETİRCEM üzerinden sipariş veren KULLANICI’lar ile ilgili GETİRCEM’inizni olmadan pazarlama faaliyetinde (e-posta. SMS, broşür vb.) bulunmaz. Aksisöz konusu ise oluşacak her türlü ceza ve yaptırımdan KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ sorumludur.

5.14. KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ, GETİRCEM SİSTEMİ’nde gönderim fiyatları önceden GETİRCEM tarafından belirlenir ve ÜYE İŞYERİ ödemeleri bunagöre yapmaktadır.Bunun dışında ekstra bir ödeme isteyen KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ’nin üyeliği GETİRCEM SİSTEM’inden silinir.

5.15. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİkendisine ait olan motoru ve kıyafetleri üzerinde dışarıdan bakıldığında üçüncükişiler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde kullandığı GETİRCEM’inlogosunu ve ticari markasını SÖZLEŞME süresi boyunca muhafaza etmeyi vekullanmayı taahhüt eder. Aksi olması ve diğer firmaların reklam, görsellerininüzerinde ve motorunda yer alması durumunda işbu SöZLEŞME’nin ihlalisayılacaktır.

5.16. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİhakkında KULLANICI şikayetlerinin bulunması veya GETİRCEM üyelik koşulları,kuralları yada prosedürlerine uymaması halinde GETİRCEM, KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ ’ne bildirim yaparak, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilene kadarÜYE KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nin SiSTEM’deki erişimini kapatabilir.İlgili KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ, GETİRCEM tarafından ilgili şikayet veya ihlal meydanagetirdiği olumsuzluğun boyutuna göre verilecek bir karar ile ancak KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ’nin yükümlülüklerin yerine getirmesi halinde yenidenaktif hale gelebilecektir.

5.17. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,Karayolları Trafik  Kanun, Vergi Kanunuve sair mevzuat hükümleri kapsamında internet üzerinden satış yapabilmesi içingerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ 'ninyükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle uygulanacak olan idari paracezasından GETİRCEM hiçbir şekilde sorumlu değildir. GETİRCEM, KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ’nin yükümlülükleri yerine getirene kadar GETİRCEM sayfasını kapalıtutma hakkını saklıdır. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ bu kapsamda GETİRCEM’den herhangibir zarar tazmini talebinde bulunmaz.

5.18. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEM SİSTEMİ’ne üye olması sebebi ile aldığı siparişler, kendisine yapılanraporlar ve sair bilgilendirmeler kapsamında KULLANICI’lara ait kişiselverilere erişmektedir. Bu kapsamda ilgili kişisel veriler yalnızca siparişinilgili kullanıcıya doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi için KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ ile paylaşılmakta olup, paylaşılma amaca dışında kullanılmasıSÖZLEŞME’ye aykırılık teşkil edecektir. İlgili kişisel verilerin KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ tarafından başka bir amaçla işlenmesi (toplama, kaydetme,transfer vb. gibi) halinde KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ kişisel verilerinKişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVK') aykırı işlenmesi nedeni ilemünhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ 'nin KVK'ya aykırı davranışı nedeniyle doğabilecek her türlü idari,hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, GETİRCEM’in veüçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararıtazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ  işbu maddeye aykırı davranışınedeni ile GETİRCEM’in SÖZLEŞME’yi tazminatsız ve derhal hüküm doğuracakşekilde fesih hakkı saklıdır.

5.19 KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEM SİSTEMİNE kaydolmak için GETİRCEM tarafından talep edilen(hizmetverilecek aracı kullanmaya yönelik ehliyet fotokopisi,hizmet verilecek aracıngüncel ruhsat fotokopisi,hizmet verilecek aracın trafik sigortası poliçefotokopisi,adli sicil kaydı ve gerekli görülen diğer)her türlü bilgi ve belgeyieksiksiz ve güncel olarak temin etmelidir.

6. MALİ HÜKÜMLERİ

 6.1. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ, SİSTEM dahilindeGETİRCEM tarafından kendisine sağlanan hizmetlerin karşılığında aracılıkhizmeti kendisine Türk Lirası tutarları üzerinden www.isortagi.getircem.com üzerindebelirlenen fiyatlardan tahakkuk edecek hizmet bedelini GETİRCEM’e ödemeyi kabulve taahhüt eder. Dilemesi durumunda GetirCEM , KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ ileÜYE İŞYERİ’ni buluşturması işlemini(aracılık hizmetini) bedelsiz olarak KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ’ne sunabilir.

6.2.GETİRCEM, yukarıdabelirtilecek hizmet bedeline ilişkin bir fatura doğması halinde tahakkuk edecekaracılık bedeline ilişkin faturayı KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’ne e-arşivfatura olarak veya normal fatura olarak düzenleyecektir.

6.3. ÜYE İŞYERİ ile KURYE ve/veyaKURYE FİRMASI arasında doğacak mali veya her türlü anlaşmazlıktan GETİRCEMsorumlu olmadığını tüm sorumluluğun ÜYE İŞYERİ ve KURYE ve/veya KURYE FİRMASIarasında olduğunu KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ kabul eder.

6.4. ÜYE İŞYERİ adına KURYEHİZMETİ veren KURYE ve/veya KURYE ŞİRKET’lerinin ödeme alması ve ödemeyi kendihak edişini tahsil ettikten sonra ÜYE İŞYERİNE en geç ertesi gün ödememesihalinde, ÜYE İŞYERİ’nin talebi halinde, KURYE ve/veya KURYE ŞİRKET’lerininGETİRCEM SİSTEMİ üzerinden başka görev almasının engelleneceğini KURYE ve/veyaKURYE ŞİRKETİ kabul eder.ÜYE İŞYERİ, KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nden ödemesinitahsil etmesi(ödemeyi alması) halinde tekrardan KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEM SİSTEMİ üzerinde aktif görev alabilecek şekilde düzenlenebilir veyaGETİRCEM’in inisiyatifi dahilinde GETİRCEM SİSTEMİ’nden tamamen silinebilir.

6.5. KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ,GETİRCEM’in e-arşiv sistemi dahilinde düzenleyeceği hizmet faturaların KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ kendi belirlediği e-posta adresine gönderebileceğinikabul eder.GETİRCEM,ÜYE İŞYERİ’ne düzenlediği e-arşiv kapsamındaki faturaları KURYEve/veya KURYE ŞİRKETİ’nin ………………………………………………………………………………………….    e-posta adresine gönderecektir.ÜYEİŞYERİ’nin anılan e-posta adresinde bir değişiklik olduğu taktirde bunu muhasebe@getircem.com adresineileteceği bir e-posta ile yeni e-posta adresini GETİRCEM’e bildirmekleyükümlüdür.

7.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’nintatbik ve tefsirinden doğabilecek her türlü uyuşmalıkları önce kendi aralarındasulhen çözmeye gayret edeceklerdir.Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümüiçin TARAFLAR İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’ninmünhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

8.GİZLİLİK:

TARAFLAR ,SÖZLEŞME süresince veSÖZLEŞME’nin herhangi bir şekilde sona erdikten sonra birlikte çalıştıklarısüre boyunca diğer TARAF hakkında hali hazırda kamunun bilgisi dahilinde olanbilgiler hariç olmak üzere,edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikleriortakları,yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğrendikleri bilgileri veher türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan ve dolaylı şekildekullanmayacaklarını,her ne suret olursa olsun üçüncü kişilereaçıklamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.Madde 4.4. hükümleri saklıdır.

Yukarıdaki hükme rağmen, TARAFLAR’danbiri kanun yada bağlı bulunduğu herhangi bir düzenleyici kamu kurumu kurallarıgereği bahsi geçen bilgileri açıklama veya duyurma zorunda kalırsa,bu hakkınasahip olacak fakat mümkün olduğunca diğer TARAF ile bu duyuru veya açıklamanınşekli  hakkında öncesinde görüşalışverişinde bulunacaktır.

Yukarıda belirlenen hükümlerinihlali halinde, ihlal eden TARAF diğer TARAF’ın bu nedenle uğrayacağı her türlüzararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer TARAF’ın SÖZLEŞME’yi fesih hakkıve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazmin hakkı saklıdır.

GETİRCEM,SİSTEM’in kullanılmasıile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.GETİRCEM söz konusubilgileri kullanarak ,ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan,rapordüzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve burapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veyabedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler iş bu Madde 10(Gizlilik) hükümlerineaykırılık teşkil etmez.

Bu maddeden doğanyükümlülükler,iş bu SÖZLEŞME’nin,her ne surette olursa olsun,sona ermesindensonrada yürürlükte kalacaktır.

 

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1.TARAFLAR,diğer TARAF’ın iş buSÖZLEŞME hükümlerini ihlal etmesi halinde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak veyetkisine sahiptir.TARAFLAR’ın SÖZLEŞME’nin bu şekilde feshi halindesözleşmenin ihlali sebebiyle uğradıkları zararın tazminini talep etme hakkınasahiptir.

9.2.TARAFLAR ayrıca herhangi birzamanda,hiçbir gerekçe göstermeksizin,30 gün önceden bildirmek kaydıylaSÖZLEŞME’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.Bu halde TARAFLAR fesihtenkaynaklanan herhangi bir hak ve iddasının bulunmayacağı gibi birbirinden hiçbirnam ve ad altında tazminatta talep edemezler.

9.3. Karşılıklı fesih durumundaTARAFLAR fesihten kaynaklanan sebeplerden dolayı herhangi bir hak ve iddasındabulunamaz veya tazminat talep edemezler.

10.TEBLİGAT ADRESİ:

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’de yazılıadreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.Adresdeğişikliği noter kanalıyla,iadeli taahhütlü mektupla GETİRCEM SİSTEMİ’NDE kayıtlıolan elektronik posta adresine eposta gönderimiyle veya GETİRCEM SİSTEMİüzerinden yapılacak güncelleme neticesinde karşı TARAF’a bildirmedikçe hükümifade etmez ve bu durumda SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlargeçerli sayılır.İş bu SÖZLEŞME kapsamında diğer TARAF’ı temerrüdedüşürmeye,sözleşmeyi feshe,sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veyaihtarlar,her türlü uyarı ;noter aracılığıyla taahhütlü mektupla,telgrafla,güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik postasistemiyle GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlı olan elektronik posta adresine epostagönderimiyle veya  KURYE ve/veya KURYEŞİRKETİ’nin kullandığı GETİRCEM SİSTEMİ’ne bağlı programlar üzerinden deyapılabilir.Bu iletişim araçları üzerinden yapılan her türlü uyarı ihbar veyaihtarlar geçerli ve bağlayıcı sayılacaktır.

11.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

İş bu SÖZLEŞME,TARAFLAR’caimzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve TARAFLAR arasında daha önce yapılmış tümsözlü ve yazılı anlaşmalar TARAFLAR’ın bu anlaşmadan doğacak haklarının saklıkalmak kaydıyla feshedilmiş sayılacaktır.

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’ninherhangi birinin geçersiz olması geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadankalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devamedeceğini kabul ve beyan eder.

12.İMZA:

8 sayfa , 12 (oniki) madde ve 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiş iş bu SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca………………………  tarihinde kabul edilmiş ve imzalanmıştır.