GETİRCEM ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

a)Güngör Pekdemir isimli 34087534318 Vergi Kimlik NumaralıŞahıs Firması

Akşemsettin mahallesi,Petrol Yolu Caddesi,Gürün Sokak,No:35Kat:3 Sultanbeyli İSTANBUL

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)İşletme Tabela Adı:

   İl/İlçe/Semt             :

   Kep Adresi               :

   MersisNumarası    :

   Vergi Numarası       :

 

2.TANIMLAR;

İş bu sözleşme metni dahilinde;

a)Güngör Pekdemir34087534318 Vergi numaralı şahıs firması kısaca ‘GETİRCEM

b)……………………………………………………………………………………………………   ve kendine bağlı tüm şubeler kısaca ‘ÜYE İŞYERİ’

c)Güngör Pekdemir 34087534318 Vergi Numaralı şahıs firmasıve……………………………………………………..ayrı ayrı ‘TARAF’birlikte kısaca ‘TARAFLAR’

d)GETİRCEM ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİkısaca ‘SÖZLEŞME’

e)GETİRCEM’in  www.getircem.com üzerinden veya mobiltelefon uygulamaları,akıllı tv sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzeresair enteraktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerindegeliştirilen işletme/ürün listesi görüntüleme,iş verme,kurye çağırma  gibi hizmetler sunan uygulamalara kısaca GETİRCEM SİSTEMİ

f)GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlıüyelere KULLANICI

g)GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlı,ÜYEİŞYERİNİN talebiyle ÜYE İŞYERİ’nin ürününü KULLANICIYA taşıyacak kişiye KURYE

h)KURYE’lerin bağlı olduğu resmiişletmelere KURYE ŞİRKETİ

 

İ)KURYE ŞİRKETİ işletmelerinin tamamına KURYE ŞİRKETLERİ

k)ÜYE İŞYERİ’nin,GETİRCEM SİSTEMİüzerinden ,istemesi halinde ,GETİRCEM SİSTEMİ’nde kayıtlı KURYE ve/veya KURYEŞİRKETLERİ’nden ürününü taşıması ve adına ödeme alması için yetki verdiğihizmete KURYE HİZMETİ.

 

j)GETİRCEM SİSTEMİ üzerindenKULLANICI’nın vereceği ürün siparişinin GETİRCEM tarafından ÜYE İŞYERİ’neiletilmesi ve bu siparişin ÜYE İŞYERİ tarafından siparişi veren kullanıcıya (ÜYEİŞYERİ’nin ister kendi imkanları ile isterse KURYE HİZMETİ’yle ulaştırmasıişlemleri kısaca SİSTEM

k)KULLANICI’nın GETİRCEM SİSTEMİüzerinden vereceği ürün siparişlerinde GETİRCEM tarafından belirtilen hüküm vekoşullar altında satın alması ve indirimli ürün siparişine ilişkin sistem kısacaİNDİRİM

n)ÜYE İŞYERİ’nin GETİRCEMSİSTEMİNDE komisyonsuz satış yapmasını ve GETİRCEM SİSTEMİ üzerinde kayıtlıolan KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’nden hizmet talep edebilmesini sağlayan  hizmetlerin tamamını  kullanması için günlük,aylık,yıllık olarakGETİRCEM SİSTEMİ’ni kullanması için ücret karşılığında yada GETİRCEM tarafındanücretsiz olarak verilebilecek üyelik tiplerine ÜYELİK PAKETİ.

 

l) KULLANICI’nın GETİRCEM SİSTEMİüzerinden vereceği ürün veya hizmet siparişleri ücretinin GETİRCEM tarafındanÜYE İŞYERİ temsilcisi sıfatıyla iş bu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullaraltında nakit,kredi kartı,banka kartı,bankalar tarafından sağlanan onlineödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleri ile KULLANICI’dan tahsil edilipfatura düzenleme tarihinden sonra ÜYE İŞYERİ’nin güncel borç bakiyesindenbahsup edilerek GETİRCEM tarafından ÜYE İŞYERİ’nin banka hesabına transferedildiği yöntem kısaca SİSTEMİN ALDIĞI ÖDEME SİSTEMİ olarak anılacaktır.

l) KULLANICI’nın GETİRCEM SİSTEMİüzerinden vereceği ürün veya hizmet siparişleri ücretinin GETİRCEM SİSTEMİNDEkayıtlı KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’nin ÜYE İŞYERİ temsilcisi sıfatıyla işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullar altında nakit,kredi kartı,bankakartı,bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödemeyöntemleri ile KULLANICI’dan tahsil edilip fatura düzenleme tarihinden sonraÜYE İŞYERİ’nin güncel borç bakiyesinden bahsup edilerek KURYE ŞİRKETİtarafından ÜYE İŞYERİ’nin banka hesabına transfer edildiği yöntem kısaca KURYEŞİRKETİNİN ALDIĞI ÖDEME olarak anılacaktır.

 

m) KULLANICI’nın GETİRCEM SİSTEMİüzerinden vereceği ürün veya hizmet siparişleri ücretinin ÜYE İŞYERİ tarafındaniş bu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullar altında nakit,kredi kartı,bankakartı,bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödemeyöntemleri ile KULLANICI’dan tahsil edilen yöntem kısaca ÜYE İŞYERİNİN ALDIĞIÖDEME olarak anılacaktır.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu;GETİRCEMSİSTEMİ’nin ve SİSTEM’in işleyişi ile ilgili koşulların ve bu kapsamdaTARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesiyle. Sözleşmenintatbik ve tefsirinden doğabilecek çözüm yollarının gösterilmesidir.

4.GETİRCEM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

4.1. GETİRCEM ,ÜYE İŞYERİ’ne ürünve sipariş bilgilerinin ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine bildirilmiş içeriğeuygun ve İşbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde GETİRCEM SİSTEMİ’nde yer almasınısağlamakla yükümlüdür.

4.2. GETİRCEM, GETİRCEMSİSTEMİNDE kendisine gelen siparişleri 5(beş) dakika içerisinde digitaj ortamdayazılı şekilde ÜYE İŞYERİ’ne iletmekle yükümlüdür.

4.3. GETİRCEM, GETİRCEMSİSTEMİNDE, ÜYE İŞYERİ’nin KURYE HİZMETİ talep etmesi halinde, GETİRCEMSİSTEMİ’ndeki online KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’ne ÜYE İŞYERİ’nin talebiniiletmekle yükümlüdür.GETİRCEM, ÜYE İŞYERİ’nin KURYE HİZMETİ talebi olması durumunakarşın KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ bölgede hazır personelinin bulunmamasıhalinde  10(on) dakika içerisinde epostave sms ile yazılı şekilde ÜYE İŞYERİ’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

4.3. Siparişler KULLANICI’dankaynaklanan hatalardan(Siparişi kabul etmeme,siparişi verdiği adreste bulamamavb.) dolayı GETİRCEM’in ve KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ’nin herhangi birsorumluluğu yoktur.GETİRCEM bu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir.Ancakoluşan hatalarda üye İŞYERİ’ne herhangi bir bedel ödemeyecektir.

4.4. Fikri mülkiyet haklarınınihlaline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde GETİRCEM ancak ibrazedilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir mahkeme kararı uyarınca işlemyapacaktır.MADDE 5.17HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.

4.5.GETİRCEM,GETİRCEM SİSTEMİ’ninkullanılmasından  oluşacak data veverilerin fikri mülkiyet hakkına sahiptir.GETİRCEM, söz konusu bilgilerikullanarak,ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veyabu tarz bilgileri raporlarda kullanabilir; ayrıca ve bu rapor ve/veya istatistikleriiş ortakları veya üçüncü kişilerle bedelli bedelsiz paylaşabilir.Anılanişlemler,Madde 10(Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

4.6. GETİRCEM,İNDİRİM kapsamındaÜYE İŞYERİ’nin reklamını yapabilecektir.

4.7.GETİRCEM,ÜYE İŞYERİ’ninlogo,marka bilgilerini  ve telefonnumarasını reklam amaçlı kullanabilir.

5.ÜYE İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1.ÜYE İŞYERİ,GETİRCEMSİSTEMİ’nde yer alacak ürün,sipariş,ödeme tipleri ve benzeri bilgilerinözelliklede fiyat ve menü bilgilerinin güncelliğinden ve kendi işyerindekipaket servis/evlere servis fiyatları ile dönem dönem sattığı ürünlerdeuyguladığı kampanya fiyatları üzerinden olduğunu kabul ve taahhüt eder.ÜYEİŞYERİ paket servis/evlere serviste kendi İŞYERİ’ne ait tüm kanallardamüşterilerine uyguladığı her türlü kampanya,promosyon,fiyat,ürün ve diğeriçerikli kampanya çalışmalarının aynı şekilde GETİRCEM SİSTEMİ üzerinde deuygulanacağını kabul ve taahhüt eder.ÜYE İŞYERİ, bu kampanya çalışmalarıdahilinde teknik bir desteğe gereksinimi olursa GETİRCEM’in kontrolünde olmayanaltyapılara ve hizmetlere erişim izni ve sürecin hızlanması için gerekli tümdesteği vereceğini kabul ve taahhüt eder.ÜYE İŞYERİ ,GETİRCEM’e bildirdiği ürünfiyatlarının telefonla veya ÜYE İŞYERİNE ait diğer paket servis siparişi kabuleden kanallarında siparişi veren müşterilere paket serviste uyguladığıfiyatlarından yüksek olamayacağını  kabulve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ ,GETİRCEM’e bildirdiği ürün fiyatlarının telefonlaveya ÜYE İŞYERİNE ait diğer paket servis siparişi kabul eden kanallarındasiparişi veren müşterilere paket serviste uyguladığı fiyatlarından düşükolabilmesi hakkını saklı tutar. İŞYERİ,Aksi SÖZLEŞME’nin ihlaliniteliğindedir.ÜYE İŞYERİ’nin diğer online platformlarda dilediği koşullardaçalışma hakkı saklıdır.Diğer bir deyişle,ÜYE İŞYERİ,rakip platformlarasağladığı farklı koşulları GETİRCEM’e yansıtmak zorunda değildir.

5.2.ÜYE İŞYERİ paket servis/evlereserviste kendine ait tüm kanallarda (telefonla sipariş alma,kendi web sitesi vbgibi) müşteriye uyguladığı tüm ödeme şekillerini GETİRCEM’de uygulamakzorundadır.

5.3.ÜYE İŞYERİ sayfasında yeralacak ürün,sipariş,ödeme yöntemleri,gönderim bölgeleri , promosyon, ürün,statü ve benzeri bilgilerinin özelliklede fiyat ve menü bilgileriningüncelliğinden kendisi sorumludur.Fiyat,menü bilgileri,promosyonlar,işletme tümbilgileri vb tüm bilgiler işletmeye verilecek kullanıcı adı ve şifre ile www.getircem.com/merchantadresinden yapılabilecek olup buradaki tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ’nindir.ÜYEİŞYERİ bu sayfa aracılığı ile sistemde yasalara uygun olmayan her türlü ürünüve ürün fotoğrafını sisteme ekleyemez.İnternette satılması yasak olan ürünleriburada satamaz. Aksi SÖZLEŞME’nin ihlali niteliğindedir.Kendi sitesini istediğizaman yayından alabilir ve istediği zaman kullanım süresi bulunması halindeyayınlayabilir.

 

5.4.ÜYE İŞYERİ,KULLANICI’nınsipariş ödemelerini kendisi almakla yükümlüdür.ÜYE İŞYERİ,GETİRCEM SİSTEMİüzerinden kullanacağı KURYE HİZMETLERİ için sistemden anlaşmalı KURYE ve KURYEŞİRKETLERİ’ni kullanabilir. KURYE ŞİRKETİNİN ALDIĞI ÖDEME ile tahsil edilenödemelerde GETİRCEM hiçbir sorumluluk kabul etmez tüm sorumluluk ÜYEİŞYERİ’nindir.ÜYE İŞYERİ,KURYE HİZMETİ’ni kullanılması durumunda GETİRCEM SİSTEMİburada KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETLERİ ile ÜYE İŞYERİ’nin buluşturan birplatform olmaktan öteye geçmez ve hiçbir sorumluluğu kabul etmez,tüm sorumlulukÜYE İŞYERİ’nindir.ÜYE İŞYERİ, KURYE HİZMETİ kullanması durumunda oluşabilecekhata ve eksiklerin sorumluluğunun KURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE ile ÜYE İŞYERİ’neait olduğunu kabul ve taahhüt eder. İŞYERİ,KURYE HİZMETİ almak istediğinde almakistediği bölgeyi kendisi seçer ve istediği KURYE ye iş verebilir.KısacaGETİRCEM,ÜYE İŞYERİ adına ödeme tahsit etmez ÜYE İŞYERİ KURYE HİZMETİ kullanmakistemesi halinde çağıracağı KURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE,GETİRCEM’in personelideğildir.KURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE’nin ÜYE İŞYERİ adına tahsilat yapmasıtamamen ÜYE İŞYERİ ile KURYE ŞİRKETİ ve/veya KURYE arasındadır.GETİRCEM buradayalnızca ÜYE İŞYERİ ile KURYE ŞİRKET ve/veya KURYE’lerin iletişim sağladığı birplatformdur.

5.5.ÜYE İŞYERİ,GETİRCEM’in kendisineilettiği siparişi,ödeme şekline bağlı olarak fiş veya faturası ilebirlikte,sipariş veren KULLANICI’ya eksiksiz ve doğru olarak iletmekleyükümlüdür.ÜYE İŞYERİ kendisine iletilen siparişteki ürünlerden bir veyabirkaçının bulunmaması ve/veya o an için sipariş veren KULLANICI’yaulaştırılamayacak olması halinde siparişin eksik kalan kısmını,siparişkendisine iletildikten en geç 3(üç) dakika sonra GETİRCEM’ e bildirmekleyükümlüdür.

5.6.ÜYE İŞYERİ,siparişin geçgitmesi ve/veya eksik veya hatalı gitmesi ve/veya KULLANICI’nın siparişleilgili sorun yaşaması veya şikayette bulunması halinde,eksik veya hatayı derhalgidermek, KULLANICI’nın şikayetlerini dikkate alarak gerekli önemleri almak vegerektiğinde ücret iadesi ve/veya ilave ürün verilmesi gibi uygulamalarlaKULLANICI’lara sunulan hizmetin tam ve eksiksiz olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.7.ÜYE İŞYERİ sipariş verenKULLANICI’ya ulaştıracağı ürünlerin taze ve sağlık koşullarına uygun durumdaolacağını taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM ve/veya doğrudan KULLANICItarafından taze ve/veya sağlık koşullarına uygun durumda olmadığı bildirildiğitakdirde sipariş veren KULLANICI’nın tercihine uygun olarak ürün bedeliniKULLANICI’ya iade etmek ve/veya başka bir ürün ile değiştirmekle yükümlüdür.ÜYE İŞYERİ ürünlerin sağlık koşullarına uygun olmamasından dolayı sipariş verenKULLANICI’nın ve/veya GETİRCEM’in uğrayacağı zararları derhal tazmin etmekleyükümlüdür.

5.8.ÜYE İŞYERİ; reklam,promosyon,indirimvb. çalışmalarını iptal etmek istediğinde bunu GETİRCEM’e yazılı(e-posta, faks)olarak bildireceğini ve bunun teyidini alacağını kabul eder.ÜYE İŞYERİ budoğrultuda doğrudan GETİRCEM’in ilgili birimine bilgi verecektir.

5.9.ÜYE İŞYERİ’nin kendi ürünleriiçin kendi adına GETİRCEM SİSTEMİ’ne benzer bir sistemi kullanma ve GETİRCEMSİSTEMİ üzerinden kendi ürünleri için kendi adına sipariş alma hakkı saklıdır.

5.10.ÜYE İŞYERİ,GETİRCEMüzerinden alkollü içeceklerin ve tütün mamüllerinin sipariş verilmesini veya buürünlere ilişkin reklam yayınlamayacağını  kabul ve taahhüt eder.KULLANICI tarafından siparişve/veya ürün kısımlarında yazan açıklamalar kısmına satılması yasak ürünler veyukarıda ismi geçen alkollü ve tütün mamüllerinin teminini sağlamayacak veKULLANICI’ya bu talepleri kati surette karşılanmayacağını belirtecektir.ÜYEİŞYERİ, bu hükme aykırı teşkil edecek bir sipariş teslim ettiğinde GETİRCEM’inbu sebeble maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını ve GETİRCEM’in sözkonusu zararlarını derhal tazmin ile yükümlü olduğunu beyan,kabul ve taahhüteder.

5.11 ÜYE İŞYERİ GETİRCEMSİSTEMİ’ne ürün kategori fotoğrafı,ürün fotoğrafı ,ürün açıklaması,kategoriaçıklaması,işletme logosu gibi GETİRCEM SİSTEMİ’nde KULLANICI tarafındangörüntülenebilecek her türlü içeriğin toplum kurallarına aykırılık içermemesive satılan ürünlerin yasalar çerçevesinde internet satışına izin verilenürünler dışında olmaması gerekmektedir.Aksi durumda sözleşmenin ihlalisayılır.Bu durumda GETİRCEM ÜYE İŞYERİ’nin sayfasını derhal kullanıma kapatmave sözleşmeyi derhal tek taraflı iptal etme hakkına sahip olduğunu ÜYE İŞYERİkabul ve taahhüt eder.

5.12 KULLANICI bilgileri,GETİRCEM tarafından ÜYE İŞYERİ ile sipariş iletimi için paylaşılmaktadır.Bubilgi paylaşımı ile siparişin adrese sorunsuz teslimi amaçlanmaktadır.Bu bilgive bilgiler ÜYE İŞYERİ tarafından reklam,pazarlama,kişisel, vb herhangi birdurum veya amaç için kullanılamaz, satılamaz, devredilemez,Bu maddenin ihlalimadde 10 (Gizlilik) ilkelerine aykırılık teşkil eder.

5.13 GETİRCEM’in tüm dijitalortamlarda, internet üzerinden online, perakende otomasyonsistemleri(POS),sesli yanıt sistemleri(IVR),ile sunduğu ve bunlara benzeraltyapılara sahip sistemlerde sunacağı ürün ekleme/çıkarma, servis bölgesi,kategorioluşturma ve diğer benzer işlemleri ÜYE İŞYERİ bizzat takip edecek ve gerçekleştirecektir.ÜYEİŞYERİ,anılan sistemler aracılığı ile gerçekleştirilemeyen işlemler içinGETİRCEM’den destek alabilecektir.ÜYE İŞYERİ anılan sistemler üzerindenyapılabilen işlemleri zamanında yapmayıp siparişle ilgili aksamaya yol açarsaGETİRCEM, ÜYE İŞYERİ’ne sipariş iletimini durdurabilecektir.

5.14.GETİRCEM’e  KULLANICI’lardan ve üye İŞYERİnden gelenyorumlar/değerlendirmeler GETİRCEM tarafından yapılacak gerekli onay,kontrol vedüzeltme süreci akabinde önyüzde tüm KULLANICI’ların görebileceği şekilde yayınlanır.Yorumlarlailgili ÜYE İŞYERİ’nin olası itiraz görüşleri doğrudan GETİRCEM’e iletilecektir.

5.15. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMSİSTEMİ’nde yayınlanmak üzere GETİRCEM’e ilettiği içeriğin, ifadelerinve/veyahut tanımların yürürlükteki mevzuata, özellikle Gıda ve Kontrol GenelMüdürlüğü tarafından yayımlanan talimatlara uygun olmasını sağlamakla vesağladığı ürünlerin tanıtımında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunçerçevesinde tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı herhangi bir ifadeye yervermemekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ bu yükümlülüklerine uymadığı takdirde doğabilecekher türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu,GETİRCEM'nin ve kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya, uğrayacağı her türlüzararı tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.16. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMSİSTEMİ üzerinden aldığı siparişlerle ile ilgili olarak Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve ŞehircilikBakanlığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığa ile yürürlükteki sair mevzuatgereği temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi ve ruhsatabulundurmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukukive cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, GETİRCEM'in ve üçüncükişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminleyükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Aynı şekilde ürünlerle ilgilidetay açıklama ve  bilgilendirmelerinin(alerjen ürünler, domuz eti ihtivası dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere)tam ve eksiksiz olarak yazılı bir şekilde GETİRCEM’e iletilmesi ÜYE İŞYERİ’ninsorumluluğundadır.

5.17.ÜYE İŞYERİ, SİSTEM üzerindenaldığı siparişlerle ilgili mevcut kanuni mevzuatlar dahilinde siparişlebirlikte götürmesi gereken evrak, fatura fiş dahil ancak bunlarla sınırlıolmamak üzere kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da siparişle birlikteKULLANICI’ya, iletmek zorundadır. Bu evraktan gerekli olanları götürmemesi durumundaoluşabilecek yaptırım ve cezalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. GETİRCEM, ÜYEİŞYERİ’nin bu konudaki ihmali dolayısıyla herhangi bir zarara uğrarsa ÜYE İŞYERİ’nerücu edecektir.

5.18. ÜYE İŞYERİ’nin birfranchise işletme marka kullanım hakkı sahibi olduğu durumlarda, GETİRCEMSİSTEMİ’nde listelenen ticari markanın bu listelemeye izin verecek şekilde tümhaklarının ÜYE İŞYERİ’ne ait olması gerekir. GETİRCEM SiSTEMi’nde listelenenmarkaya ait haklar Master franchise ve, sair üçüncü kişilere ait ise, markasahibinin talebi veyahut hak sahibi olduğu iddia edenin ibraz edeceği ihtiyatitedbir ve benzeri mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır. ÜYEİŞYERİ’nin üçüncü kişiye ait bir markaya benzer ve ayırt edici olmayannitelikte görsel veyahut tabela unvanı kullanması halinde, marka tescil belgesiveyahut bunun yerine geçen herhangi bir yetki belgesi olmaması halinde SİSTEM’densilinebileceğini, GETİRCEM'nin sözleşme feshi dahil her türlü hakkını saklıtuttuğunu bitmekte ve kabul etmektedir. Bu doğrultuda GETİRCEM'nin fikrimülkiyet ve sair haklara ilişkin uğrayabileceği zararlardan ÜYE İŞYERİsorumludur.

5.19. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM’inönceden yazılı (eposta dahil) onayını alarak GETİRCEM markasını kendi internetsitesi, basılı broşürleri ve sair kanallarda pazarlama ve reklam amaçlıkullanabilecektir. GETİRCEM, ÜYE İŞYERİ’ne  kendi güncel pazarlama ve reklam araçlarınıiletmeyi taahhüt eder. Ayrıca ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM tarafından kendisine teminedilecek ve ÜYE İŞYERİ ,GETİRCEM SİSTEMİ’nin bir üyesi olduğunu gösterentanıtım çıkartmalarını (sticker) ÜYE İŞYERİ'nin dışarıdan bakıldığında üçüncükişiler tarafından rahatlıkla görülebilecek bir yerine (vitrin, kasa üstü vb.)yapıştırmayı ve söz konusu çıkartmaları SÖZLEŞME süresi boyunca muhafaza etmeyitaahhüt eder.

5.20. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMSiSTEMi'nde listelenen ürünlerin haricinde KULLANICI'lara farklı promosyonönererek, GETİRCEM'i kötüleyerek ve/veya GETİRCEM hakkında olumsuz intibaoluşturarak kendi internet sitesi üzerinden veya başka platformlardan sipariş vermeyeteşvik edemez. Aksi SÖZLEŞME'nin ihlali sayılacaktır.

 

5.20.ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMüzerinden sipariş veren KULLANICI’lar ile ilgili KULLANICI’ların izni olmadanpazarlama faaliyetinde (e-posta. SMS, broşür vb.) bulunmaz. Aksi söz konusu iseKULLANICI’nın şikâyet etmesi durumunda oluşacak her türlü ceza ve yaptırımdanÜYE İŞYERİ sorumludur.

5.21.ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMSİSTEMİ’nde gönderim bölgeleri tanımlamalarında kendi bulunduğu bölge içinde(0ile 3 km arasında) en fazla 5 TL. (Beş Türk Lirası) en uzak bölge için iseistediği miktarda minimum paket tutarı tanımlayabilecektir. ÜYE İŞYERİ, minimumpaket tutarını 50 TL’nin üzerinde belirlediği bölgelerden en az üç (3) ay boyuncasipariş almadığı takdirde, GETİRCEM anılan sipariş bölgesini ÜYE İŞYERİ içinkapama hakkını saklı tutar.

5.22.ÜYE İŞYERİ, ÜYE İŞYERİ’ninbulunduğu binanın veya dükkânın girişine dışarıdan bakıldığında üçüncü kişilertarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde kullandığı ticari markasını vevarsa logosunu yansıtan kendi tabelasını asmayı ve söz konusu tabela, SÖZLEŞMEsüresi boyunca muhafaza etmeyi taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ nin tabelası olmaksızınyalnız branda veya çıkartma (sticker) gibi materyaller üzerine ÜYE İŞYERİ’ninticari markasını yaya logosunu yansıtılmış olması, işbu madde kapsamında yerinegetirilmesi gereken tabela yükümlülüğünün ÜYE İŞYERİ tarafından yerinegetirildiği şeklinde yorumlanmayacak ve SöZLEŞME’nin ihlali sayılacaktır. İlgilitabelanın asılmamasından doğacak ilan ve reklam vergileri de dahil olmak üzereher türlü masraf ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacaktır.

5.23. ÜYE İŞYERİ hakkındaKULLANICI şikayetlerinin bulunması veya GETİRCEM üyelik koşulları, kurallarıyada prosedürlerine uymaması halinde GETİRCEM, ÜYE İŞYERİ’ne bildirim yaparak, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilenekadar ÜYE İŞYERİ‘nin SiSTEM’deki sayfasını erişime kapatabilir.İlgili sayfa GETİRCEMtarafından ilgili şikayet veya ihlal meydana getirdiği olumsuzluğun boyutunagöre verilecek bir karar ile ancak ÜYE İŞYERİ’nin yükümlülüklerin yerinegetirmesi halinde yeniden aktif hale gelebilecektir.

5.24. ÜYE İŞYERİ, ElektronikTicaretin Düzenlenmesi Hakkındaki  Kanunve sair mevzuat hükümleri kapsamında internet üzerinden satış yapabilmesi içingerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ'nin yükümlülükleriniyerine getirmemesi nedeniyle uygulanacak olan idari para cezasından GETİRCEMhiçbir şekilde sorumlu değildir. GETİRCEM, ÜYE İŞYERE’nin yükümlülükleri yerinegetirene kadar GETİRCEM sayfasını kapalı tutma hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ bukapsamda GETİRCEM’den herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunmaz.

5.25. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEMSİSTEMİ’ne ÜYE olması sebebi ile aldığı siparişler, kendisine yapılan raporlarve sair bilgilendirmeler kapsamında KULLANICI’lara ait kişisel verilereerişmektedir. Bu kapsamda ilgili kişisel veriler yalnızca siparişin ilgilikullanıcıya doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi için ÜYE İŞYERİ ile paylaşılmaktaolup, paylaşılma amaca dışında kullanılması SÖZLEŞME’ye aykırılık teşkiledecektir. İlgili kişisel verilerin ÜYE İŞYERİ tarafından başka bir amaçlaişlenmesi (toplama, kaydetme, transfer vb. gibi) halinde ÜYE İŞYERİ kişiselverilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVK') aykırı işlenmesinedeni ile münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'ninKVK'ya aykırı davranışı nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezaisorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, GETİRCEM’in ve üçüncü kişilerin bunedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunubeyan, kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ’nin işbu maddeye aykırı davranışınedeni ile GETİRCEM’in SÖZLEŞME’yi tazminatsız ve derhal hüküm doğuracakşekilde fesih hakkı saklıdır.

6.İNDİRİM:

6.1. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM SİSTEMİ'ndeÜYE İŞYERİ sayfası açıldıktan sonra GETİRCEM tarafında İNDİRİM sağlanmaya devamedildiği süre boyunca sınırsız olarak tüm KULLANICI'lara, tüm ürünlerinde %30(yüzde otuz)’a kadar indirim yapmayı kabul ve taahhüt eder.Bu indirimler %30’unaltında olması halinde GetirCEM aradaki farkı talep edemez.

6.2. ÜYE İŞYERİ, İNDİRİMdahilinde KULLANICI'ların bir defada vermiş oldukları toplam sipariş tutarınbelirlenen tutarlara ulaşması halinde 50 TL ve üzerinde 15 TL, 70 TL veüzerinde 21 TL, 100 TL ve üzerinde 30 TL, 120 TL ve üzerinde 36 TL olmak üzereKULLANICI'lara indirim sunmayı taahhüt eder.Bu tutarlar maksimum seviyede olupKULLANICI’lara daha alt tutarda indirim yapıldığında da ÜYE İŞYERİ,KULLANICI'lara indirim sunmayı taahhüt eder.TARAFLAR, ekonomik gelişmeler(bankaların faiz oranlarında düşüş/artış, enflasyon gibi doğrultusunda zamanzaman bir araya gelip, bu maddede belirtilen sabit tutarları yenidendeğerlendireceklerdir. GETİRCEM’in ilettiği yeni tutarlar üzerinde yazılı birmutabakata varılamadığı takdirde TARAFLAR 11.3 uyarınca sözleşmeyi derhalfeshetme hakkına sahiptir.

6.3.ÜYE İŞYERİ, İNDİRİM süresini%30 oranında olması halinde 365 günde(1 yılda) 90 günü İNDİRİM yapmayı kabul ve taahhüt eder.İNDİRİM oranının %20 vealtında olması halinde bu İNDİRİM’ i yılın her günü KULLANICI’ya sunmayı kabulve taahhüt eder.

6.4.ÜYE İŞYERİ, www.getircem.com/merchant bölünden işletmesi için özelindirimler ve kuponlar oluşturma ve kendi özel müşterilerine dağıtma hakkınıvardır.

7. ONLINE KREDI KARTI  ve BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMİ

7.1. KULLANICI’lara GETİRCEMSİSTEMİ üzerinden ONLİNE  KREDİ KARTI veBANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMİ aracılığı ile ödeme yapma imkanı tanınacaktır.ÜYEİŞYERİ,KULLANICI’ların ONLİNE KREDİ KARTI VE BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMİ’nikullanabileceklerini peşinen kabul etmektedir.

 7.2. GETİRCEM, ONLINE KREDİ KARTI VE BANKAKARTI ÖDEME YÖNTEMİ aracılığıyla yapılan ödemeler ÜYE İŞYERİ’nden herhangi birad altında komisyon bedeli alınmamaktadır. Bankaların ve finans kuruluşlarınınONLINE KREDİ KARTI VE BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMİ kullanılarak yapılan ödemelerdeileride YEMEKSEPETİ’den komisyon ve benzeri bir ödeme talep etmesi halindeGETİRCEM, bu söz  konusu komisyon tutanısabit maliyet ve olası diğer maliyetler ile sınırlı kalmak kaydıyla söz konusututarı ÜYE İŞYERİ’nden talep etme hakkını saklı tutar.

7.3. ÜYE İŞYERİ, KULLANICI’larınsipariş bedellerini ONLINE KREDI KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMIaracılığıyla SİSTEM üzerinden ödedikleri durumlarda fatura veya nakit fişkarşılığında siparişi ilgili KULLANICI, eksiksiz ve tam olarak teslim etmekle yükümlüdür.ONLINE KREDI KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMİ aracılığıyla ödemesi yapılansiparişlerde KULLANICI iade talep ettiği takdirde GETİRCEM ücret iadesiyapabilir.

7.4. GETİRCEM’in, ONLINE KREDIKARTI ve BANKA KARTI ÖDEME YÖNTEMI ile ödemesi yapılan siparişlerin ilgiliKULLANICI’ya eksiksiz ve tam teslim edilmemesi veya siparişin iptali halindeilgili tutan ÜYE İŞYERİ'ne iletmeme ve/veya siparişi iptal etme hakki saklıdır.

7.5. ONLINE KREDİ KART! ve BANKAKARTI ÖDEME YONTEMİ, kat’ı surette bir bankacılık hizmeti veya mevduat toplamaişlemi olmayıp, GETİRCEM tarafından şart ve koşulları münhasıranbelirlenen,KULLANICI'ların SİSTEM üzerinden ilgili ÜYE İŞYERİ’ne vereceklerisiparişler karşılığı anında online olarak elektronik ödeme yapabileceği birtahsilata aracılık hizmetidir.

7.6. ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKAKARTI ÖDEME YÖNTEMİ ile ödemesi gerçekleşen siparişlerde, ÜYE İŞYERİ siparişbedelinin kendi nam ve hesabına KULLANICI’Iardan tahsili için GETİRCEM’i münhasırtemsilci olarak atamaktadır. KULLANICI’lar siparişlerine ilişkin ödemeyiGETİRCEM'e yapmakla alım-satım Akdi kapsamında ödeme yükümlülüklerini ifa etmişolmaktadırlar. Anılan temsil yetkisinin ÜYE İŞYERİ tarafından iptal edilmesihalinde GETİRCEM, işbu SÖZLEŞME'yi derhal feshetme ve ÜYE İŞYERİ'nin GETİRCEMSİSTEMİ üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 

8. MALİ HÜKÜMLERİ

 8.1. ÜYE İŞYERİ, SİSTEM dahilinde GETİRCEMtarafından kendisine sağlanan hizmetlerin karşılığında kendisine Türk Lirasıtutarları üzerinden tahakkuk edecek hizmet bedelini GETİRCEM’e ödemeyi kabul vetaahhüt eder. GETİRCEM, www.getircem.comüzerinde bulunan üyelik  bedellerinidönemler bazında belirlemektedir. dönem bazında ilgili ülkedeki aktif KULLANICIsayısı, restoran başına KULLANICI sayısı ve KULLANICI’ların aylık periyotlarda siparişverme frekansları üzerinden yapılan incelemeye göre çeşitli fiyat kategorileribelirlemektedir. Bu SÖZLEŞME dahilinde ÜYE İŞYERİ dahilindeki tek restoran içinilgili hizmet bedeli 12 aylık(yıllık) 200 tl +KDV'dir.

8.2. GETİRCEM,aylık ve yıllıkücretlendirmede değişiklik hakkını kendinde saklı tutmakla birlikte ÜYE İŞYERİyapılan değişikliklerden,önceden satın almış olduğu fiyat üzerinden satınaldığı zaman dahilinde kullanmaya devam eder,ekstra bir ödeme çıkarılmaz.Aylıkve/vaya yıllık paketi bittiğinde paket yenilemek isterse sistemdeki yenifiyatlar üzerinden paketini yenileyecektir.Yeni fiyatları kabul etmediğitakdirde üyeliğinin otomatik olarak silinecektir.

8.3.GETİRCEM, yukarıdabelirtilecek hizmet bedeline ilişkin faturayı işletmenin üyelik paketialmasıyla tahakkuk edecek üyelik bedeline ilişkin faturayı işletmenin paketialmasıyla aynı günde e-arşiv fatura olarak veya normal fatura olarak düzenleyecektir.

8.4. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM SİSTEMİüzerinden KURYE HİZMETİNDEN yararlanması halinde kurye hizmet bedelini KURYE’yeve/veya KURYE FİRMASI’na yapacağından bu hizmetin karşılığında tahakkuk edecekfaturayı KURYE’den ve/veya KURYE FİRMASI’ndan talep edeceğini beyan ve kabul eder. GETİRCEM KURYE HİZMETİ’nde GETİRCEMyalnızca KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’ni buluşturan bir platform olmaktan öteyegeçmemekle birlikte hiçbir mali yükümlülüğü ve sorumluluğu da kabuletmemektedir.İşletme KURYE HİZMETİ’ni kullanırken GETİRCEM’in yalnızca aracıbir platform olduğunu kabul eder.Mali yükümlülükleri KURYE ve/veya KURYEFİRMASI’ndan talep etmekle kendisi sorumludur.

8.5. ÜYE İŞYERİ ile KURYE ve/veyaKURYE FİRMASI arasında doğacak mali veya her türlü anlaşmazlıktan GETİRCEMsorumlu olmadığını tüm sorumluluğun ÜYE İŞYERİ ve KURYE ve/veya KURYE FİRMASIarasında olduğunu ÜYE İŞYERİ kabul eder.

 

8.6. ÜYE İŞYERİ adına KURYEHİZMETİ veren KURYE ve/veya KURYE ŞİRKET’lerinin ödeme alması ve ödemeyi kendihak edişini tahsil ettikten sonra ÜYE İŞYERİNE en geç ertesi gün ödememesihalinde ÜYE İŞYERİ’nin talebi halinde KURYE ve/veya KURYE ŞİRKET’lerininGETİRCEM SİSTEMİ üzerinden başka görev almasının engelleneceğini GETİRCEM kabuleder.ÜYE İŞYERİ, KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ’nden ödemesini tahsiletmesi(ödemeyi alması) halinde tekrardan KURYE ve/veya KURYE ŞİRKETİ, GETİRCEM SİSTEMİüzerinde aktif görev alabilecek şekilde tekrardan düzenlenebilir veya GETİRCEMin inisiyatifi dahilinde GETİRCEM SİSTEMİ’nden tamamen silinebilir.

8.7. Ödemeler ÜYE İŞYERİ’ninseçtiği ÜYELİK PAKETİ’ne göre peşinen alınacak ve ödeme tamamlandıktan sonraÜYELİK PAKETİ’nin özelliklerine göre ÜYE İŞYERİ’nin üyeliği aktifleşecektir.ÜYEİŞYERİ  TR750001001383516632825006 IBANno.lu banka hesabına ÜYELİK PAKETİ ücretini yatırdığı gün içerisinde üyeliğiaktif olacak ÜYELİK PAKETİ özelliklerini kullanabilecektir.

8.8. ÜYE İŞYERİ, GETİRCEM’ine-arşiv sistemi dahilinde düzenleyeceği faturaların ÜYE İŞYERİ’nin kendibelirlediği e-posta adresine gönderebileceğini kabul eder.GETİRCEM,ÜYEİŞYERİ’ne düzenlediği e-arşiv kapsamındaki faturaları ÜYE İŞYERİ’nin ………………………………………………………………………………………….   e-posta adresine gönderecektir.ÜYEİŞYERİ’nin anılan e-posta adresinde bir değişiklik olduğu taktirde bunu muhasebe@getircem.com adresineileteceği bir e-posta ile yeni e-posta adresini GETİRCEM’e bildirmekleyükümlüdür.

8.9.ÜYE İŞYERİ’nin iş bu SÖZLEŞMEkapsamındaki mali yükümlülüklerini geç yahut eksik yerine getirmesi veya hiçgetirmemesi halinde GETİRCEM,ÜYE İŞYERİNE bildirim yaparak ÜYE İŞYERİ’ninSİSTEM’deki sayfasını derhal kapatma hakkına haizdir.Böyle bir durumda ÜYEİŞYERİ,sayfasının kapatılmasından itibaren 15 gün içinde mali yükümlülükleriniyerine getirmezse GETİRCEM derhal hüküm doğacak şekilde SÖZLEŞME’yi feshedebilecektir.

9.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’nintatbik ve tefsirinden doğabilecek her türlü uyuşmalıkları önce kendi aralarındasulhen çözmeye gayret edeceklerdir.Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümüiçin TARAFLAR İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’ninmünhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

10.GİZLİLİK:

TARAFLAR ,SÖZLEŞME süresince veSÖZLEŞME’nin herhangi bir şekilde sona erdikten sonra birlikte çalıştıklarısüre boyunca diğer TARAF hakkında hali hazırda kamunun bilgisi dahilinde olanbilgiler hariç olmak üzere,edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özelnitelikleri ortakları,yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğrendikleribilgileri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan ve dolaylışekilde kullanmayacaklarını,her ne suret olursa olsun üçüncü kişilereaçıklamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.Madde 4.5. hükümleri saklıdır.

Yukarıdaki hükmerağmen,TARAFLAR’dan biri kanun yada bağlı bulunduğu herhangi bir düzenleyicikamu kurumu kuralları gereği bahsi geçen bilgileri açıklama veya duyurmazorunda kalırsa,bu hakkına sahip olacak fakat mümkün olduğunca diğer TARAF ilebu duyuru veya açıklamanın şekli hakkında öncesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.

Yukarıda belirlenen hükümlerinihlali halinde, ihlal eden TARAF diğer TARAF’ın bu nedenle uğrayacağı her türlüzararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer TARAF’ın SÖZLEŞME’yi fesih hakkıve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazmin hakkı saklıdır.

GETİRCEM,SİSTEM’in kullanılmasıile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.GETİRCEM söz konusubilgileri kullanarak ,ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan,rapordüzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve burapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veyabedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler iş bu Madde 10(Gizlilik) hükümlerineaykırılık teşkil etmez.

Bu maddeden doğanyükümlülükler,iş bu SÖZLEŞME’nin,her ne surette olursa olsun,sona ermesindensonrada yürürlükte kalacaktır.

11.SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1.TARAFLAR,diğer TARAF’ın işbu SÖZLEŞME hükümlerini ihlal etmesi halinde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak veyetkisine sahiptir.TARAFLAR’ın SÖZLEŞME’nin bu şekilde feshi halindesözleşmenin ihlali sebebiyle uğradıkları zararın tazminini talep etme hakkınasahiptir.

11.2.TARAFLAR ayrıca herhangi birzamanda,hiçbir gerekçe göstermeksizin,30 gün önceden bildirmek kaydıylaSÖZLEŞME’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.Bu halde TARAFLAR fesihtenkaynaklanan herhangi bir hak ve iddasının bulunmayacağı gibi birbirinden hiçbirnam ve ad altında tazminatta talep edemezler.

11.3.TARAFLAR Madde 6.2. ve 8.2.uyarınca yapılan görüşmelerde mutabakata varamadıkları takdirde SÖZLEŞME’yiderhal karşılıklı feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Karşılıklı fesihdurumunda TARAFLAR fesihten kaynaklanan sebeplerden dolayı herhangi bir hak veiddasında bulunamaz veya tazminat talep edemezler.

12.TEBLİGAT ADRESİ:

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’de yazılıadreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.Adresdeğişikliği noter kanalıyla,iadeli taahhütlü mektupla GETİRCEM SİSTEMİ’NDE kayıtlıolan elektronik posta adresine eposta gönderimiyle veya GETİRCEM SİSTEMİüzerinden yapılacak güncelleme neticesinde karşı TARAF’a bildirmedikçe hükümifade etmez ve bu durumda SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlargeçerli sayılır.İş bu SÖZLEŞME kapsamında diğer TARAF’ı temerrüdedüşürmeye,sözleşmeyi feshe,sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veyaihtarlar,her türlü uyarı ;noter aracılığıyla taahhütlü mektupla,telgrafla,güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik postasistemiyle GETİRCEM SİSTEMİ’ne kayıtlı olan elektronik posta adresine epostagönderimiyle veya ÜYE İŞYERİ’nin kullandığı GETİRCEM SİSTEMİ’ne bağlıprogramlar üzerinden de yapılabilir.Bu iletişim araçları üzerinden yapılan hertürlü uyarı ihbar veya ihtarlar geçerli ve bağlayıcı sayılacaktır.

13.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

İş bu SÖZLEŞME,TARAFLAR’caimzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve TARAFLAR arasında daha önce yapılmış tümsözlü ve yazılı anlaşmalar TARAFLAR’ın bu anlaşmadan doğacak haklarının saklıkalmak kaydıyla feshedilmiş sayılacaktır.

TARAFLAR,iş bu SÖZLEŞME’ninherhangi birinin geçersiz olması geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadankalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devamedeceğini kabul ve beyan eder.

14.İMZA:

14 (ondört) madde ve 2 (iki)nüsha olarak düzenlenmiş iş bu SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca………………………  tarihinde kabul edilmiş ve imzalanmıştır.